БАЗА ХАЛ,ЭК

AAAAAAAAA

Абсолютті артықшылық үлгісіндегі + G2 £ L хенс[3д^:Елде толық жұмыспен қамту орын алады.//Бүл шарт тек бір елдің шегінде ғана орындалатынын көрсетеді.\\Елдегі бар еңбек ресурстарының барлығы тауарларды өндіру процесінде қолданылады.

Ағымдағы трансферттер:Негізгі капиталға меншік құқығын беруді білдірмейтін трансферттер.\\Кредитордың қарызын жоюды қарастырмайтын трансферттер.\\Негізгі капиталды қолданумен немесе сатып алумен байланыссыз трансферттер.

Агымдағы жэне капиталмен оперциялар бойынша төлем балансында бейнеленетін халықарлық операциялардың типтеріне қарай валюталардың түрлері:Толық айналымды валюта\\Ағымдағы операциялар бойынша еркін айналымды валюта\\Капиталдық операциялар бойынша еркін айналымды валюта

Ақша нарығының құралдары:Қазналық вексельдер.\\Банктік акцептер.\\Депозиттік сертификаттар

А. Смиттің халықаралық сауда теориясындағы қолданған апғы шарттары:\Сыртқы саудаға үкімет араласпайды, ашық нарықтар режимін жэне еркін сауданы қолдайды.\\Өндіріс шыгындары тұрақты болып қалады, ал олардың төмендеуі тауарларға деген сүранысты өсіреді.\\Жалғыз өндіріс факторы еңбек болып табылады.

А. Смитгіңхалықаралық экономикадағы алатын орны:Фритредерство саясатын еңалғаш анықтаушы.\\Халықаралық саудадағы абсолютті артықшылық териясын енгізуші \\Халықаралық саудаға мемлекеттіңараласпауы керек, ашық нарық режимдерін қолдауы керек деген тұжырымдаманы айтты.

Абсолютті артықшылық үлгісіндегі A,G, + A2G2 ^ L теңсіздігі:Бұл шарт тек бір елдің шегінде ғана орындалатынын көрсетеді.\\Елдегі бар еңбек ресурстарының барлығы тауарларды өндіру процесінде қолданылады.\\Елде толық жүмыспен қамту орын алады

А.Смиттің абсолютті артықшьшық теориясьгаың мәні:Елдердің ұқсас тауарларды өндіріп, айырбастауы.\\Әрбір ел бір тауарды шетелге қарағанда төмен бағамен өндіріп, айырбастауы.\\Бір ел екінші елге қарағанда бір немесе бірнеше тауарларды төмен шығынмен өндірген уақыттың тиімділігі

Агымдағы трансферттер дегеніміз:Кредитордың қарызын жоюды қарастырмайтын трансферттер \\Негізгі капиталды қолданумен немесе сатып алумен байланыссыз трансферттер.\\Негізгі капиталга меншік құқыгын беруді білдірмейтін трансферттер.

Активті сыртқы сауда балансы, пассивті сыртқы сауда балансы және сыртқы сауда айналымының анықтамалары:Экспорт пен импорт қосындысы.\\Экспорттыц импорттан жогары болуы.\\Экспорттыц импорттан аз болуы.

Алтын стандарт жүйесінің негізгі белгілері:Алтынның ұлттық қоры мен ел ішіндегі ақша ұсынысы арасындағы қатаң байланыстың болуы.\\Валютаның алтынға айырбасталу мүмкіндігінің ел ішінде де, мемлекет шекарасынан тысқары жерлерде де сақталуы.\\Әрбір валюта бірлігінде белгілі алтын мөлшерінің болуы

Ағымдагы және капиталмен оперциялар бойынша төлем балансында бейнеленетін халықаралық операциялардың типтеріне қарай валюталардың түрлері:Капиталдық операциялар бойынша еркін айналымды валюта.\\Ағымдағы операциялар бойынша еркін айналымды валюта.\\Толық айналымды валюта.

ӘӘӘӘӘӘӘ

Әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауын:Инфляңия деңгейінің жоғарлауы.\\Реформалардың қателігінен.\\¥лттық экономика құрылымының бұзылуы.

Әкімшілдік-әміршілдік жүйеден нарықгық экономикаға өтудің негізгі мақсаттары:Мемлекеттік ішкі сауда монополиясын құру.\\Ішкі және сыртқы жағдайлардың өзгеруіне байланысты қайта құру.\\Өндірістік өнімдер мен ресурстарға жеке меншіктің болуы.

БББББББББ

Бреттон-Вудс валюта жүйесінің басты элементтері:Алтынға қарағандағы валюта паритетін белгілеу\\Белгіленген паритетке сәйкес валюта курстарының унификацияланған жүйесін енгізу\\ Ресми бағамы бойынша алтындағы екі резервтік валютаның айналымдылығын қамтамасыз ету

ВВВВВВВВ

Валюта девальвациясы, валюта ревальвациясы және нақты девальвация түсініктерінің анықтамалары:Тұрақты валюта бағамы режимі кезінде орталық паритеттің немесе валюта курсының заңды төмендеуі.\\Тұрақты валюта бағамы режимі кезінде ұлттық валютаның нақты бағамының төмендеуі..\\Қалқымалы валюта бағамы режимі кезінде орталық паритеттің немесе валюта бағамының заңцы өсуі.

Валюта бағамының мәні және оның есептік түрлері:Нақты валюта бағамы\\Ұлттық валютаның шетелдік валютада көрсетілу бағасы\\Номиналды валюта бағамы

Валюталық котировканың түрлері:Кросс-котировка.\\Тура котировка.\\Жанама котировка.

Вальрас ережесі:\Елдің импортының қүны экспорт қүны мен таза шетелдік активтерді сату мен пaйыздардың таза төлемдерінің сомасына тең.\\Тауарлар мен қызметтер саудасының балансы капитал қозгалысы балансының қарама-қарсы таңбасына тең болады.\\ІМ = X + NA + NR

Валюта девальвациясы, валюта ревальвациясы және нақты девальвация тұсініктерініңанықтамалары:Тұрақты валюта бағамы режимі кезінде ұлттық валютаныңнақты бағамыныңтөмендеуі.\\Тұрақты валюта бағамы режимі кезінде орталық паритеттіңнемесе валюта бағамыныңзаңды өсуі.\\Тұрақты валюта бағамы режимі кезінде орталық паритеттіңнемесе валюта курсыныңзаңды төмендеуі

Валюталық тэуекелдер және оныц түрлері:Болашақта валюталық курстыңөзгеруімен байланысты тәуекелдер.\\Халықаралық мәмілелерде бірнеше валюталарды қолданумен пайда болатын қауіптер тобы.\\Есеп айырысумен байланысты тэуекелдер

Валюта жүйесініңстандарттары:Девиздік стандарт.\\Алтындевиздік стандарт\\Алтын стандарт.

Валюталық тәуекелдер және оның түрлері:Есеп айырысумен байланысты тэуекелдер..\\Болашақта валюталық курстыңөзгеруімен байланысты тәуекелдер \\Халықаралық мәмілелерде бірнеше валюталарды қолданумен пайда болатын қауіптер тобы.

Валюта түсінігі жэне оның тиістілігіне байланысты бөлінуі:Халықаралық аренада ақшаның айналым кұралы қызметін атқара алатын кез-келген тауар.\\Шетелдік валюта..\\Үлттық валюта.

Валюталық арбитраж түсінігі және оның түрлері:Қорғалмаған пайыздық арбитраж.\\Тәуекелден қорғану мақсатында жүргізілетін арнайы валюталық операциялар.\\Курстық айырмашылықтан пайда табу мақсатында валюталарды сату- сатып алу.

Валюта бағамын жанама түрде белгілеу:Rbl = (х) $1.\\Еуропалық валюта бағамын белгілеу түрі.СгW\\\Мұнда валюта өлшемі ретінде валютаның белгілі бір сомасына теңестірілетін ұлттық валюта қабылданады

Валюталық котировканың түрлері:Тура котировка.\\Нақты валюталық курс.\\Кросс-котировка.

Валюта бағамын жанама түрде белгілеу:Rbl = (x)S 1\\Еуропалық валюта бағамын белгілеу түрі\\Мұнда валюта өлшемі ретінде валютаның белгілі бір сомасына теңестірілетін ұлттық валюта қабылданады

Валюталық бағамдардың көптігі жағдайы қалыптасады, егер де елде: Валюталық операциялардың әртүрлі типтеріне қолданылатын екі немесе бірнеше валюталық бағамдар бар болса.\\Белгілі бір валюталық операцияларды жүзеге асыру кезінде ақшалай билік немесе фискалдық органдарымен төленетін салықтар немесе субсидиялар болса.\\Валюталық операциялардың белгілі бір типі үшін жекелеген тұрақты валюта бағамы болса.

Валюта жүйесінің стандарттары:Девиздік стандарт.\\Алтын стандарт.\\Алтындевиздік стандарт.

Валютаның неғұрлым типтік түрлері:Еркін айналымдағы валюта.\\Резервтік валюта.\\Қатаң валюта.

ДДДДДДДД

Д. Рикардоның салыстырмалы артықшылық теориясына сәйкес:Импорттық тауарлардың бағасы экспорттық тауарлардың бағасы арқылы анықталады.\\Елдер салыстырмалы бағасы төмен тауарларды өндіруге маманданады.\\Сауда нәтижесінде әрбір ел оң экономикалық тиімділікке ие болады.

Демпингті жүзеге асыру үшін қажетті шарттар:Әртүрлі елдерде тауарға деген сүраныс икемділігіндегі айырмашылықтар.\\Жетілген бәсеке жағдайы\\Нарықтың сегменттелуі.

Донор-ел:Миграциялық сальдосы теріс болатын ел.\\Жұмысшы күшінің активті экспорты байқалатын ел.\\Жұмыс күшінің белсенді экспорты бар мемлекет.

Дүниежүзілік шаруашылықтың қазіргі құрылымына сәйкес елдерді топтастыру:Дамушы елдер.\\Өнеркәсібі дамыған елдер.\\Экономикасы өтпелі кезеңдегі елдер.

Дамыған елдер арасындағы капитал сіңісуінің бірнеше себебі:Дамыған елдерде ғылымды көп қажет ететін өнімнің ірі өндірісін құру үшін алғышарттардың болуы.\\50-60 жылдардағы дамушы елдердегі инвестициялық ахуалдың төмендеуі\\Ғылыми-техникалық революциясының өрістеуі.

Дамушы елдер ішінде шетелдік жұмысшы күшін белсенді қолданатын елдер:\Израйл мен Кувейт.\\Малайзия.\\Оңтүстік Африка Республикасы.

Д. Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар теориясындағы қолданған алғы шарттары:\Көліктік шығындар есепке алынбайды.\\Тек бір ғана өндіріс факторының (еңбектің) болуы.\\Елдің ішінде табыстардың бөлінуіне сыртқы сауданың эсер етуін жоққа шығару.

Дәстүрлі микроэкономиканың ерекшеліктерін көрсететін белгілері:Ішкі нарықта өндірілетін жэне сатылатын тауар мен қызмет көрсету болып саналады \\Әр елдің орталық банкімен бақыланатын ұлттық валютасының болуы \\Бірдей шығындары бар бэсекелес фирмалардың экономикасын оқытады

EEEEEEEEEEEE

Еуропалық валюта жүйесінің негізгі параметрлері:Валюталық ынтымақтастықтың Еуропалық қорының қүрылуы.\\Еуропалық валюта бірлігі — әкюдің құрылуы.\\Әрбір валютаның әкюға қарағандағы сәйкестендірілген орталық бағамының 2,25% шегінде валюта бағамдарының ауытқуын шектеу.

Еңбек өнімділігін арттыру, капиталды тарту және табиғи қорларды пайдалану арқылы өндіріске басқа қосымша факторларды қоспай әкономиканы өсіру:\\Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту. \\Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі.\\Интенсивті өсу.

Егер ақшаның номиналды құны өзгермей, ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе, онда ақшаның сатып алу қабілеті:Төмендейді.\\Азаяды.\\2 есеге төмендейді.

Егер деТс < 100 % болса, онда:Импорттық тауарлардың бағасы төмендейді.\\Сауда шарты нашарлайды.\\Елдің жағдайы төмендейді.

Еуропалық Одақтың құрылған уақыты мен кұрамына кіретін елдер:Австрия, Бельгия, ұлыбритаиия, Дания, Германия, Греция\\Ирландия, Швеция.\\Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция.1957 жылы.

Еуропалық валюта жүйесінің әлементтері:)Валюта курсын тұрақтандыру үшін қоланылатын несиелеу механизмі.\\ӘКЮ — Еуроплық валюта жүйесініц негізі.\\Валюа курстары мен интервенцияларының механизмі..

Еуропалық валюта жүйесінің негізгі параметрлері:Әрбір валютаның әкюға қарағандағы сәйкестендірілген орталык, бағамының 2,25% шегінде валюта бағамдарының ауытқуын шектеу.Елдердің өз еркімен таңдауы бойынша валюта бағамының кез-келген түрін қолдана алуы.\\Валюталық ынтымақтастықтың Еуропалық қорының құрылуы\\Еуропалық валюта бірлігі — әкюдің құрылуы.

Еліміздегі мигранттардың мөлшеріне әсер ететін әлеуметтік — әтникалық жәе саяси қарама қайіпылықтар:Әкологиялық факторлар\\Жыныстық-жас құрылымы \\Қоғамдағы бюрократия

Еуро нарықтың пайда болу себептері:АҚШ долларын шетелдерге шығару мүмкіндіктерінің пайда болуы.\\Біртұтас ақша саясатына көшуді қарастыратын Еуропалық Одақ елдерінің валюталық-қаржылық интеграциясының даму стадиясы.\\АҚШ-тың өзінде жасалатын валюталық операциялардан гөрі еркін нарықтағы операциялардың анағұрлым қолайлы болуы

Еуропалық еңбек моделіне тән сипаттар: Жұмыс орындарын сақтауға бағытталған еңбек құқығының қатал ережелері.\\Төлемақының салыстырмалы заңды түрде белгіленген деңгейінің жоғарлығы.\\Жұмысшының құқықтық қорғалуының жоғарғы деңгейі.

Еліміздегі мигранттардың мөлшеріне әсер ететін әлеуметтік — әтникалық жәе саяси қарама қайшылықтар:Жыныстық-жас қүрылымы.\\Қоғамдағы бюрократия.\\Әкологиялық факторлар.

Еуропалық валюта жүйесінің негізгі параметрлері:Валюталық ынтымақтастықтың Еуропалық қорының күрылуы.\\Еуропалық валюта бірлігі — әкюдің қүрылуы.\\Әрбір валютаның әюоға қарағандагы сәйкестендірілген орталық

Егер әкономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау былай аталады:Орталықтан жоспарлау.\\Макроәкономикалық.\\Нормативті.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Жай ұдайы өндіріс:Игіліктер өндіру, қызмет көрсету саласы жатады.\\Өндіріс проңесінің көлемі мен ауқымы ұзіліссіз өзгермеген жайын.\\Материапдық өндіріс саласы өмір сұру, жұмыс істеу үшін қажетті игіліктер.

Жапондық еңбек моделіне тән сипаттар:\Шетел азаматтары үшін кәсіби дискриминация.\\Мемлекеттік реттеу қаталдығы.\\Адам капиталына ішкі фирмалық инвестициялар.

Жетілмеген бәсеке түрлері:Олигополия.\\Таза монополия.\\Монополиялық бәсеке.

Жеке елдердің сауда жағдайына әкспорт кеңейтуші өсудің тигізетін әсері:Елдің әкспорттайтын тауарларының өндірісін кеңейтеді.\\Басқа елдердің сауда жағдайын жақсартады.\\Сауда жасайтын елдің сауда жағдайын нашарлатады

Жетілмеген бәсеке түрлері:Монополиялық бәсеке.\\Олигополия.\\Таза монополия.

Жүмыс кұшінің миграциясы, ақыл ойдың ауысуы, заңсыз мигранттар түсініктерінің анықтамалары:Еңбекке жарамды халықтың қандай да бір қогамның әкономикалық қажеттілігіне айналған, еңбек күшін қажет ететін орындарға байланысты қозғалысы.\\Елге жұмыс іздеу барысында заңсыз негіздерде келіп, жұмысқа орналасқан адамдар.\\Жоғары білімді мамандардың халықаралық қозғалысы.

Жетілген бәсеке шарттары:\Біртипті тауарлар.\\Сатушылар мен сатып алушылардың санының көп болуы \\Нарыққа еркін кіру және одан еркін шығу.

Жасырын тарифтік емес сауда саясатының құралдары:Техникалық шектеулер.\\Салықтар мен жинақтар \\Мемлекетік сатып алымдар

Жеке резидент емес тұлғалар:Шетел өкілдіктеріндегі жергілікті персонал.\\Шекаралас мемлекеттерден келген жұмысшылар.\\Маусымдық жұмысшылар.

Жеке елдердің сауда жағдайына импорт алмастырушы өсудің тигізетін әсері:\Сауда жасайтын елдің сауда жағдайын жақсартады.\\Елдің импорттайтын тауарларының санын кеңейтеді.\\Басқа елдердің сауда жағдайын нашарлатады.

Жасырын тарифтік емес сауда саясатының құралдары:Мемлекетік сатып алымдар.\\Техникалық шектеулер.\\Салықтар мен жинақтар.

Жеке елдердің сауда жағдайына әкспорт кеңейтуші өсудің тигізетін әсері:\\ Елдің әкспорттайтын тауарларының өндірісін кеңейтеді.\\Сауда жасайтын елдің сауда жагдайын нашарлатады.\\Басқа елдердің сауда жагдайын жақсартады.

Жапондық еңбек моделіне тән сипаттар:Мемлекеттік реттеу қаталдығы.\\Шетел азаматтары үшін кәсіби дискриминация.\\Адам капиталына ішкі фирмалық инвестициялар.

Жұмысшы күшін қабылдайтын елдердің артықшылықтары:Оқытуға және мамандар даярлауға жұмсалатын шығындарды үнемдейді\\Өндірілген өнімнің бәсекелік мүмкіндігі артады\\Жұмыспен қамтуды ынталандырады

Жасырын тарифтік емес сауда саясатыныңқұралдары:Техникалық шектеулер.\\Мемлекетік сатып алымдар.\\Салықтар мен жинақтар.

Жаңа иммиграция кезеңініңбасталуы:Шығыс және Оңтұстік Еуропадан, Австро-Венгрия, Италия және Россиядан жұмысшылардыңАҚШ-қа ағымы.\\Американ фирмалары жұмысшыларды артта қалған елдерден әкелгенде.\\Еуропадан АҚШ-қа миграция ағымы болғанда

Жұмысшы кұшін әкспорттаушы елдердіңартықшылықтары:\Қогамдағы әлеуметтік шиеленісті темендетеді.\\Елге валюта келтірудіңмаңызды көзі.\\Маман кадрлар қайта дайындықган тегін өтеді.

Жұмысшы күшінің халықаралық нарығына әсер ететін әкономикалық факторлар: Төменгі еңбекақы \\Жұмыссыздықтың жоғары деңгейі \\Өмір сүру деңгейінің төмендігі

Жұмыс күшінің сапасына қойылатын басқа талаптар:Келуші мигранттардың денсаулығының жақсы болуы.\\Бірқатар мамандықтар мен кәсіптерге қойылатын қосымша кәсіби талаптар.\\Жеке тұлғалық және психологиялық тұрғыдан шектеу,

Жұмыс күші нарығының типтері:Жергілікті\\Ұлтгық\\Халықаралық

Жеке елдердің сауда жағдайына импорт алмастырушы өсудің тигізетін әсері:\\Елдің импорттайтын тауарларының санын көбейтеді.\\Сауда жасайтын елдің сауда жағдайын жақсартады \\Басқа елдердің сауда жагдайын нашарлатады.

ИИИИИИИИИ

Инфляция келесі себептермен байланысты, ең маңыздысы:\\Тауарлар мен қызмет өндіру көлемінің қысқаруы, тауар тапшылығы.\\Ж¥Е-ң төмендеуіне мемлекеттік бюджетінің тапшылығын.\\Өндіріс шығындарының өсуі, яғни шикізат, материалдар, жалақы шығындарының өсуі.

Иммиграция, эмиграция және миграциялық сальдо түсініктері:\Кетіп қалган және келген мигранттар арасындағы айырма.\\Жүмысшы күшінің әкспорты, басқаша айтқанда шетелде жүмыс орындарын алу мақсатымен елден кетуі.\\Жүмысшы күшінің басқа елге, жүмысқа немесе оқуға белгілі мерзімге орналасу мақсатымен елден келуі немесе жүмысшылар импорты.

Иммиграциялық саясаттың маңызды шаралары:\Заңсыз мигранттармен күресу үшін депортация мен интернирование шаралары кең қолданылады.\\Елге жұмысшы-мигранттардың заңсыз келуін болдырмау. \\Импортер-елдердегі имигранттардың отанына қайтуын ынталандыру.

Интеграциялық процесті дамытуга багытталган ортақ аграрлық нарықтан күтілетін нәтижелер:Тамақ өнімдерінің сапасын арттыру.\\Ауыл шаруашылық өнімдер көлемін көбейту.\\Азық-түлік кауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған капиталдың еркін қозғалысынан күтілетін нәтижелер:Кәсіпкерлік және инвестициялық іс-әрекетті дамыту.\\Өтеу-есептік қатынастардың тиімді жүйесін құру.\\Әкономикадағы инвестициялардың көбеюін қамтамасыз ету.

Иммиграция түсінігі:Жүмысшылар импорты.\\Елге жұмысшы күшінің кіруі.\\Жүмысшы күшінің басқа елге, жүмысқа немесе оқуға белгілі мерзімге орналасу мақсатымен келуі.

Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған ортақ аграрлық нарықтан күтілетін нәтижелер:Ауыл шаруашылық өнімдер көлемін көбейту\\Тамақ өнімдерінің сапасын арттыру \\Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Икемділік дәрежесіне қарай валюта бағамдарының түрлері:Түрақты валюта багамы.\\Қалқымалы валюта бағамы.\\Шектелген икемді валюта бағамы.

Импортер елдер үшін жұмысшы күші миграциясының әкономикалық салдары: Елде әлеуметтік теңсіздіктің өсуі.\\Елде жұмыссыздық деңгейінің күрт өсуі.\\ Ұлттық еңбек нарығында бәсекенің күшеюі

Интеграциялық процесті дамытуға бағытталган өзара толықтырушы өндірісті дамытудан көрсетілетін нәтижелер:Жұмыс орындары санын көбейту.\\Қайталанатын жаңа өндірісті құру шығындарын қысқарту.\\Әкспортгы кебейту.

Импортер елдер үшін жұмысшы күші миграциясының әкономикалық салдары:Елде әлеуметтік теңсіздіктің өсуі.\\Ұлттық еңбек нарығында бәсекенің күшеюі \\Төлем балансының теріс болуы.

Интеграциялық процесті дамытуга багытталган капиталдың еркін қозғалысынан көтілетін нәтижелер:Үшінші елдерге қатысты сыртқы бірыңғай саясат жүргізу \\Қайталанатын жаңа өндірісті құру шығындарын қысқарту.\\Тамақ өнімдерінің сапасын арттыру.

Интеграциялық процесті дамытуга бағытталған тауарлардың ортақ нарығын қалыптастырудан кұтілетін нәтижелер:Ішкі тауарлар нарығын көбейту.\\Салықтар тұсімін көбейту.\\Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық өндірістің өсуін ынталандыру.

Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған капиталдыңеркін қозғалысынан кұтілетін нәтижелер:\\Әкономикадағы инвестициялардыңкөбеюін қамтамасыз ету.\\Өтеу-есептік қатынастардыңтиімді жұйесін құру.\\Кәсіпкерлік және инвестициялық іс-әрекетті дамыту.

Икемділік дәрежесіне қарай валюта бағамдарының түрлері:Тұрақты валюта бағамы.\\Қалқымалы валюта бағамы.\\Шектелген икемді валюта бағамы.

Интеграциялық процесті дамытуға бағытталған ортақ аграрлық нарықтан күтілетін нәтижелерАзық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.\\Тамақ өнімдерінің сапасын арттыру\\ Ауыл шаруашылық өнімдер көлемін көбейту

КККККККККК

Капиталдың шығу көздері, қолдану мінезіне жэне салу мақсатына қарай негізгі формалары:\\Ресми жэне жеке капитал.\\Тікелей жэне портфельді инвестициялар.\\Кәсіпкерлік жэне ссудалық капитал.

Кедендік баж салықтарының атқаратын қызметтері:\ Протекционистік.\\ Фискалдық.\\ Баланстық

Кедендік одақты кұру кезінде пайда болатын экономикалық эффектің типтері және оны қалыптастырушы:Я. Вайнер\\Статикалық эффект\\Динамикалық эффект

Кепілдендірілген тұрақты ақшалай табысқа шартты құкық беретін ақшалай қүралдар:Жай вексельдер\\Облигациялар\\Қарыздық сенімхат.

Кедендік баж салықтары салымдар объектісі бойынша жіктеледі:\Транзиттік.\\Экспорттық.\\Импорттық.

Кедендік баж салықтары мінезі бойынша жіктеледі:Демпингке қарсы.\Компенсациялық.\\Протекционистік.

Кесімді жалақы жұйесініңмерзімді жалақы жұйесінен өзгешеліктері:\Жұмысшыларды ынталандыруға мұмкіндік береді.\\орындалған жұмыс көлемін дәл есептеуге мұмкіндік береді.\\Еңбек өнімділігін арттыруға мұмкіндік береді.

Кедендік тарифтердің салық ставкалары:Минималды.\\Преференциалды.\\Максималды.

Кооперациялық келісім түрлері:\Бірлесіп өндіру\\.Аралас коооперация.\\Подрядтық кооперациялау.

Кузнецтің экономикалық цикл типтерінің ұзақтылығы:\\Он сегіз жылдан жоғары\\18-25 жыл.\\Жиырма бес жылға дейін.

Кепілдендірілген тұрақты ақшалай табысқа шартты құқық беретін ақшалай құралдар:\Облигациялар.\\Қарыздық сенімхат.\\Жай вексельдер.

Коммерциялық тәжірибедегі демпингтің түрлері:\Спорадиялық демпинг.\\Kepi демпинг.\\Тұрақты демпинг.

Кедендік баж салықтары шығу тегі бойынша жіктеледі:Преференциалдық\\Автономдық\\Конвенциялық (келісімдік)

Кедендік одақты құру кезінде пайда болатын экономикалық эффектің типтері жэне оны қалыптастырушы:\Я. Вайнер\\Динамикалық эффект\\Статикалық эффект

Кедендік тарифтердің салық ставкалары:Минималды.\\Преференциалды.\\Максималды.

Капиталдың шығу көздері, қолдану мінезіне және салу мақсатына қарай негізгі формалары:\Кәсіпкерлік және ссудалық капитал.\\Тұрақты және өзгермелі капитал.\\Жеке және қоғамдық капитал.

Коммерциялық тәжірибедегі демпингтің түрлері:\\ Кері демпинг.\\Спорадиялық демпинг.\Тұрақты демпинг.

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қазіргі кездегі қолданылатын жасырын протекционизмніц түрлері:Ішкі салықтар мен жинақтар.\\Мемлекеттің сатып алу саясаты.\\Техникалық шектеулер.

Қазіргі экономикалық теорияның құрамдас бөліктері:\\Маркетинг.\\Микроэкономика.\\Макроэкономика

Қаржылық тарифтік емес сауда саясатының кұралдары:Субсидиялау\\Экспортты несиелеу\\Демпинг

Қарыздық бағалы қағаздардың формалары:\Облигациялар, жай вексельдер, қарыздық сенімхат.\\Ақшалай нарық құралдары.\\Қаржылық дериваттар.

Қалқымалы валюта бағамының түзетілетін валюта бағамын қолданатын елдер:Грекия.\\Чили.\\Қазақстан.

Қазақстан резиденттері:Елге келген кеме және ұшақтардыңэкипаж мүшелері.\\Шетелде уақытша немесе шетелде мемлекеттік қызметте жүрген Қазақстанның жеке тұлгалары.\\Қазақстан Республикасында түрғылықты мекен-жайы бар жеке тұлгалар.

Кесте келтірілген екі ел бойынша деректерді (кестедегі сандар берілген

А елі

Б елі

X тауарының 1 бірлігі

1 сағат

4 сағат

Z тауарының 1 данасы

3 сағат

8 сағат

Егер де А жэне Б елдері өзара сауда қатынастарын қалыптастыратын болса, экспорт пен импорттың бағыттары қалай болады:\\Б елі X тауарын импорттайды, Z тауарын экспорттайды.\\А елі X тауарын экспорттайды, Z тауарын импорттайды.\\А елі X тауарын өндіруге маманданады, Б елі Z тауарын өндіруге манаданады.

Қалқымалы валюта бағамының түзетілетін валюта бағамын қолданатын елдер:Эквадор.\\Чили.\\ Никарагуа.

Қалқымалы валюта бағамының түрлері:\Тәуелсіз қалқымалы валюта бағамы.\\валюта бағамы.\\Түзетілетін валюта бағамы.

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Лицензияның нақты формалары:Ғаламды лицензия.\\Бас лицензия.\\Автоматты лицензия.

Леонтьев парадоксының мэні:Хекшер-Олин теориясының негізгі шешімдерге қайшылықтың анықталуы.\\В. Леонтьевтің жњргізген эмпирикалық зерттеулерінің нәтижесі.\\АКДІ экспортында салыстырмалы тњрде еңбек сыйымды тауардың, ал импортында капитал сыйымды тауардың кеп болғандығын дәлелдейтін шешім.

Леонтьев парадоксын кім, қашан және қандай үлгіні қолдану арқылы шығарды:Өндірістік факторлардың арақатынасы үлгісі.\\В. Леонтьев.\\XX гасырдың 50-ші жылдары.

Лицензиялық төлемдердің төрлері:Роялти.\\Тауарлық марка.\\Патент және лицензия.

Леонтьев парадоксының мәні:АКД1 экспортында салыстырмалы түрде еңбек сыйымды тауардың, ал импортында капитал сыйымды тауардың кеп болғандыгын дәлелдейтін шешім.\\Хекшер-Олин теориясының негізгі шешімдерге қайшылықтың анықталуы.\\В. Леонтьевтің жүргізген эмпирикалық зерттеулерінің нәтижесі.

ММММММММ

Маусымдық миграция, қайтпайтын миграция, амалсыз миграция ұғымдары:\\Тұрақты өмір сүруге миграциялау.\\Экономикалық емес себептерден болатын миграция \\Бір жылға дейінгі уақытша миграция.

Масштаб экономикасының үлгісі:\\Технологиялық бір-біріне жақын немесе бірдей өнім өндіретін елдер арасындагы сауданы түсіндіреді.\\Фактор бірлігі шығындарының өсуі кезіндегі өндірісті дамыту өндірістің өсуіне көбірек әкелетінін көрсетеді.\\Өндіріс факторларының қайтарымдылығы бойынша бірдей немесе ете жақын елдердің арасындағы сауда.

Меншіктің анықтамасы:\Адамдардың арасындағы меншік иесін анықтайтын қатынастар.\\Адамдардың арасындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар.\\Адамға байланысты туындайтын қарым-қатынас.

Макроэкономика — бұл:\\Қазіргі экономикалық теорияның екінші бөлімі.\\Үлттық экономиканы біртұтас жуйе ретінде дамытудың зандылықтарын оқытатын ғылым.\\XX ғасырдың 30-шы жылдары Дж.М.Кейнстің қолдауымен қалыптасты.

Макроэкономика зерттейді:Жұмыссыздық пен инфляция түрлерін.\\Жиынтық сұраныс пен ұсынысты.\\Экономиканың ауытқымалы болуын және экономикалық өсуді.

Макроэкономика:XX ғасырдың30-шы жылдары Дж.М. Кейнстіңқолдауымен қалыптасты.\\Қазіргі экономикалық теорияныңекінші бөлімі.\\Ұлттық экономиканы біртұтас жұйе ретінде дамытудыц зацдылықтарын оқытатын ғылым.

Мерзімі бойынша шет ел капитал салымдары бљлінеді:\\Қысқа мерзімді.\\Орта мерзімді.\\Ұзақ мерзімді.

Микроэкономиканыц негізін қалаушылар:\\А. Маршалл\\Л. Вальрас\\ К. Менгер

Масштаб экономикасының үлгісі:Фактор бірлігі шығындарының өсуі кезіндегі өндірісті дамыту өндірістің өсуіне көбірек әкелетінін көрсетеді.\\Технологиялық бір-біріне жақын немесе бірдей өнім өндіретін елдер арасындағы сауданы түсіндіреді.\\Өндіріс факторларының қайтарымдылығы бойынша бірдей немесе өте жақын елдердің арасындағы сауда.

Миграцияны донор-елдер мен рецепиент-елдердегі жағдай теңсіздігі салдары немесе осы екі топ елдердің ішкі теңсіздіктер нэтижесі ретінде көрсеткендер:\Е. Ли.\\М. Тапинос.\\Р. Харрис.

Масштабтың ішкі эффектісі:\Фирма шегінде тауар бірлігінің шығындарының оның өндіру масштабының өсуі нәтижесінде төмендеуі.\\Тауарларды өндіру көлемі өзгеріссіз, ал оны өндіретін фирмалардың саны қысқарады.\\Жетілмеген бәсекенің қалыптасуы.

Масштабтың сыртқы эффектісі:\\Фирма шегінде тауар бірлігінің шығыны толыгыменен саладағы өндіріс масштабының өсуі нэтижесінде төмендейді.\\Көлемдері езгеріссіз қалған кездегі бір немесе тура сондай тауарды өндіретін фирмалардьщ саны кебейеді.\\ Фирма шегінде тауар бірлігінің шығындарының оның ендіру масштабының өсуі нәтижесінде төмендеуі

Меркантелистік сыртқы сауданың мәні:Елдің ішінде өндірілмейтін шикізаттарды импорттауда кеден салықтарын белгілемеу.\\Экспорттың жоғарлауы және импорттың қысқаруы.\\Шикізатты шығаруды шектеу.

Меркантелистердің халықаралық сауда теориясын қалыптастыруда метрополия мен колония арасындағы белгілеген принциптері:\\Колониядан дайын өнім шығаруға тыйым салынады \\ Метрополиядан шикізатты шығаруға тыйым салынады\\Сауданы колония тек метрополиямен жасайды

НННННННННННН

Нарықтарды даму эволюциясына қарай тізбекте:\Үлттық нарық \\Ішкі нарық \\Халықаралық нарық

Нейтралды техникалық прогресс:Бір мезгілде еңбек өнімділігінің артуын қамтамасыз ететін технологияға негізделген прогресс.\\Бір уақытта капитал өнімділігінің артуын қамтамасыз ететін технологияга негізделген прогресс.\\Тауардың белгілібір көлемін өндіруге шығындалатын еңбек пен капиталдың саны қысқаратынын көрсететін прогресс.

Нарықтық экономикалық жұйеде негізделеді: Өнімді сұранысқа сай сату және өткізу..\\Еркін кәсіпкерлік қызмет.\\ Меншікке, бәсекеге.

Нарықтарды даму эволюциясына қарай тізбекте:Үлтгық нарық.\\Ішкі нарық.\\Халықаралық нарық.

НАФТА құрамына кіретін мемлекеттер:\Канада.\\АҚШ.\\Мексика.

Негізгі капитал:\Натуралдық түрі толығымен тұратын капитал.\\Құнды қағаз түріндегі капитал.\\Өндіріс проңесінде құнын өзгертпейтін капитал.

Негізгі капиталдың элементтерінің тұтыну құнын жою:\Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жаңа көліктермен ығыстыру.\\Өндіріс процесінде қызмет атқару не тоқтап қалуына байланысты.\\Техниканы жаңарту.

Нормаланатын айналым қаражаты:\\барлық өндірістік айналым қорлары.\\барлық өндіріс қорлары.\\өндірістік айналым қорлары, оған қоса қоймадағы дайын өнім.

ООООООООО

Опционный негізгі түрлері:Тауарлық опцион.\\Валюталық опцион.\\Пайыздық опцион.

Опцион бағасын анықтайтын факторлар:Опционда анықталған тауар багасы арасындағы айырмашылық.\\Опцион негізінде жатқан қаржылық немесе нақты активтердің бағасының өзгерісі.\\Опцион мерзімі біткенге дейінгі қалған уақыт.

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өнеркәсібі дамыған елдер:Жапония\\Германия.\\Америка Құрама Штаты.

Өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау тәсілдеріне қарай лицензияның жіктелуі:\Аралас.\\Патентсіз.\\Жай.

Өндіріс факторлары арақатынасы теориясындағы жорамалдар:Екі өндіріс факторы — еңбек пен капитал.\\Елдердіңөндіріс факторларымен қамтамасыз етілуіндегі айрымашылықтар.\\Бір тауар капиталсыйымды, ал екінші тауар еңбексыйымды.\

Өндірістің негізгі үш факторының: еңбек, жер, капиталдың бағалары:\ Банктік процент.\\Пайыз.\\Еңбек ақы..

Өндіріс факторлары арақатынасы теориясының авторлары:Б. Один\\ Э. Хекшер.\\К. Маркс.

Өндіріс факторлары:

Жер.

Капитал.

Еңбек.

Өндіріс факторлары арақатынасы теориясыныңавторлары:

Э. Хекшер.

П. Самуэльсон.

Б. Олин.

Өндірістің спецификалық факторлары теориясына сәйкес:

Жер — 2-ші тауар үшін спецификалық фактор.

Еңбек — мобильді фактор.

Капитал — 1-ші тауар үшін спецификалық фактор.

Өндіріс факторларына бағаларды теңестіру теоремасы:

Хекшер-Олин-Самуэльсон теоремасы.

Халықаралық сауда тауарлардың абсолютті және салыстырмалы бағаларын теңестіреді.

Халықаралық сауда сауда жасайтын елдерде гомогенді факторлардың абсолютті және салыстырмалы бағаларын теңестіреді.

Өндірістің спецификалық факторлары теориясына сэйкес:

Капитал — 1-ші тауар њшін спецификалық фактор

Жер — 2-ші тауар њшін спецификалық фактор.

Еңбек — мобильді фактор.

Өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау тәсілдеріне қарай лицензияның жіктелуі:

Патентсіз.

Аралас.

Патентті.

Өнеркәсібі дамыған елдер:

Америка Құрама Штаты.

ЖапонияСтраницы: 1 | 2 | 3 | 4 |... 5 ... | Весь текст