іспит

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

______________________________________________________________

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Перші на території України мистецькі пам’ятки знайдено поблизу села/селища

Салтів

Королеве

Трипілля

Мізин

В епоху неолітичної революції

Відбулося відокремлення ремесла від землеробства, вироблені товари призначалися не тільки для обміну, а й для продажу

Різко скоротилися харчові запаси, що посилило міграційні процеси первісних спільнот

Загострюється криза мисливського господарства, на зміну багатолюдним мисливським колективам приходить парна сім’я

Людина перейшла від пасивного привласнювання дарів природи до активного перетворення навколишньої дійсності

Скрипторії часів Київської Русі – це

Школи для навчання дітей з найближчого оточення великого київського князя

Монастирські об’єднання ремісників ливарів-дзвонарів

Майстерні по переписуванню книг для потреб церкви та світської знаті

Місця поховань представників великокняжого роду при церквах

Детальний опис Великої Скіфії містить

«Іліада» Котляревського

«Одисея» Гомера

«Історія русів»

«Історія» Геродота

Укажіть, з яким племенем літопис «Повість минулих літ» пов’язує заснування Києва?

Древлян

Сіверян

Полян

Сіверян

Який з названих творів НЕ створений за часів Київської Русі

«Слово про закон і благодать»

«Слово о полку Ігоревім»

Острозька Біблія

Остромирове Євангеліє

Якої історичної особистості стосуються наведені факти: «один із найзаможніших і найвпливовіших магнатів Речі Посполитої, який отримав прізвисько «некоронований король Русі» за проведення відносно незалежної політики в руських колах»?

Костянтина Острозького

Данила Галицького

Стефана Баторія

Йова Борецького

Закрита корпоративна спілка, що складалася з представників ремісничих фахів, називалась

Гільдія

Цех

Корпорація

Магістрат

Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку: «П. Римлянин – П. Красовський – Й. Пінзель – П. Ярославський»?

П. Римлянин

П. Красовський

Й. Пінзель

П. Ярославський

Про кого йдеться в уривку: «…навчався в Краківському університеті. Викладав … в Болонському університеті,…1481–82 р. ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги … »?

Іван Вишенський

Самійло Величко

Юрій Дрогобич

Степан Дропан

У др. пол. ХVІ ст. в Острозі було засновано

Єзуїтський колегіум

Братську школу

Слов’яно-греко-латинську школу

Академію

Спроба першого з’єднання християнських церков пов’язана з

Кревською унією

Флорентійською унією

Люблінською унією

Берестейською унією

Згідно архівних документів власником першої друкарні у Львові був

Степан Дропан

Василь Острозький

Йов Борецький

Іван Федоров

Зайве у логічному ланцюжку: «Львівський єзуїтський колегіум – Віденська Академія… образотворчих мистецтв – Римська Академія св. Луки – Санкт-Петербурзька Академія мистецтв»?

Римська Академія св. Луки

Санкт-Петербурзька Академія мистецтв

Львівський єзуїтський колегіум

Віденська Академія… мистецтв

Який з вказаних нижче фактів НЕ відноситься до культурного життя укр. земель ІІ пол. ХVІ ст.?

Надання Київській колегії статусу академії

Підписання Берестейської унії

Відкриття братських шкіл

Видання «Апостола» та «Букваря»

Якого історичного діяча стосуються наведені факти: «У 1812 р., під час російсько-французької війни сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817–1821 рр. – директор Полтавського театру»?

С. Гулака-Артемовського

Я. Лизогуба

І. Котляревського

І. Мазепи

«Навчати, приносити втіху, зворушувати» характеристика мистецтва

Бароко

Класицизму

Ренесансу

Рококо

Українські архітектори ІІ пол. ХVІІІ ст.

М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель

С. Ковнір, Б. Меретин, І. Григорович-Барський

І. Руткович, Д. Самойлович, С. Ковнір

Й. Пінзель, С. Ковнір, Й. Кондзелевич

У якому стилі побудовано Харківський Покровський собор?

Український ренесанс

Українське бароко

Класицизм

Рококо

Осередком національного руху в Україні поч. ХІХ став

Львівський університет

Харківський університет

Університет Св. Володимира в Києві

Києво-Могилянська академія

Який анонімний твір, що поширювався в І пол. ХІХ ст., мав вплив на розвиток українського національного руху

«Історія Русів»

«Руська правда»

«Літопис Самовидця»

«Русалка Дністрова»

В українській архітектурі І пол. ХІХ ст. панівним стилем був

Романтизм

Класицизм

Бароко

Ампір

У яких містах розташовані пам’ятники садово-паркового мистецтва ХІХ ст. «Софіївка» та «Олександрівка»?

Ялта, Севастополь

Умань, Біла Церква

Київ, Одеса

Нікита, Ямпіль

Як називали представників громадсько-політичного руху за ліквідацію царату, перебудову життя на демократичних засадах, впровадження соціалізму:

Народники

Слов’янофіли

Радикали

Націоналісти

Яке прізвище зайве у логічному ланцюжку: «М. Шашкевич — Я Головацький — М. Драгоманов — І. Вагилевич»?

М. Шашкевич

Я Головацький

М. Драгоманов

І. Вагилевич

Коли було видано «Русалку Дністровую»?

1837

1861

1876

1848

Заборони друкування та завезення з-за кордону книг укр. мовою пов’язані з

1812, 1848

1863, 1876

1861, 1848

1833, 1837

Документ, уривок з якого наведено — «…міністр внутрішніх справ визнав за необхідне … дати по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволялися тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства, пропускання є книг малоруською мовою, як духовного змісту, так і навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити…» —

Емський указ

Валуєвський циркуляр

Конституція … Пилипа Орлика

Маніфест 19 лютого 1861 року

Зайвим у логічному ланцюжку «Д.Леонтович—Г.Верьовка—О.Мурашко—М.Лисенко» є

Дмитро Леонтович

Григорій Верьовка

Олександр Мурашко

Микола Лисенко

Якого діяча науки стосуються наведені факти: «Одним з перших почав розробляти функціональну анатомію, відкрив нові закони структурної організації нервової системи. . У 1924 році розробив метод бальзамування тіл померлих. Брав участь в бальзамуванні тіла В. І. Леніна Організував в Харкові перший і єдиний у світі «Музей становлення людини», створив оригінальний «Атлас анатомії людини»?

О. Мурашко

В. Воробйов

Д. Багалій

І. Пінзель

З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну України?

І. Франко, М. Леонтович;

М. Лисенко, П. Чубинський

П. Чубинський, М. Вербицький

Л. Українка, Б. Лятошинський

З іменем І. Франка пов’язано створення

Першої української політичної сили

Товариства «Просвіта»

Товариства ім. Т. Шевченка

Кирило-Мефодіївського братства

Поет, основоположник і теоретик українського футуризму (також відомого як панфутуризм), невтомний організатор футуристичних угруповань, редактор багатьох видань

М. Бойчук

М. Семенко

І. Айзеншток

М. Драй-Хмара

Дискусію про шляхи розвитку української літератури як літератури європейської, яка не може орієнтуватися тільки на російську культуру в сер. 1920-х розгорнув

В. Вінниченко

О. Потебня

М. Хвильовий

М. Рильський

Першим директором Науково-дослідного інституту Тараса Шевченка був

О. Білецький

Д. Багалій

Ф. Шміт

І. Айзеншток

З іменами А. Бучми, Л. Курбаса, Г. Юри пов’язаний розвиток

Монументального мистецтва

Театрального мистецтва

Музичного мистецтва

Оперного мистецтва

Інженер (авіаконструктор), що винайшов ідею гелікоптера (за малюнками Леонардо да Вінчі) —

Ігор Сікорський

Юрій Кондратюк

Дмитро Яворницький

Сергій Корольов

Якому історичному діячеві належать наведені факти біографії «…виступав провідником ідеї загострення класової боротьби, застосування репресивних методів під час проведення колективізації та виконання плану хлібозаготівель в Україні, за боротьбу зі «шкідниками» і «націоналістичною контрреволюцією»?

М. Скрипник

О. Стаханов

М. Міхновський

П. Постишев

Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років?

Промисловці, інтелігенція, духовенство

Духовенство, селяни-власники, робітники

Наймані робітники, підприємці, службовці

Духовенство, селянство, інтелігенція

1948 р.розгорнулась кампанія по боротьбі зСтраницы: 1 | 2 | Весь текст