ШТМ 1 курс 2014

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Тарих, археология және этнология факультеті

«5В051500 – мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы қамтамасыз ету» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

Тарих, археология және этнология факультетінің

Ғылыми кеңесінде бекітілді

№____хаттама « ____»________ 2013 ж.

Факультет деканы ________Таймағамбетов Ж.Қ.

Негізгі міндетті модуль , 9 кредит

СИЛЛАБУС

Шетел мұрағаттарының тарихы

Курсы 1, қ/б , 2 семестр (көктемгі)

Оқытушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі:

Оқытушылар: дәріскер — Сабденова Гүлмира Есбатырқызы, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент.

Байланыс үшін ақпарат: Дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасы. 415 аудитория

Телефондар: 377-33-38 (12-89)

e-mail: [email protected]

Алматы 2013

Модуль бойынша оқытудың нәтижелері

ҚҰРАЛДЫҚ ҚҰЗЫРЛЫҚТАР

Мұрағаттану және құжаттану салаларында жалпытеориялық білімдердің негізін меңгеру; өзінің кәсіби қызметінде мұрағаттану және құжаттанудың ұғымдық аппаратын пайдалана білу; мұрағаттану, археография және құжаттану салаларында зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізудің негізгі әдістері, құралдары туралы түсінігі болуы тиіс; мұрағатшы, құжаттанушы және археографтардың кәсіби қызметтерінің мақсатын, методологиясын және әдістерін түсіне білу; мұрағаттану және құжаттанудың дамуындағы өзекті мәселелеріне еркін бағыт ала білу; Қазақстанның ерекшеліктерін ескере отырып, өндірістік-басқару қызметіндегі проблемалардың шешу жолдарын таба білу; мұрағат ісі және құжаттаманы басқару саласындағы құқықтық актілерді практикада қолдана білу.

ЖЕКЕТҰЛҒАЛЫҚ ҚҰЗЫРЛЫҚТАР

Мұрағаттану, құжаттану және археография мәселелері бойынша өзіндік көзқарасты айта білу; тарих, білім беру және мәдениет салаларына қатысты заңды және нормативті құқықтық актілерін кәсіби қызметтерінде қолдана білу; ұжымның алдында тұрған оқу және практикалық міндеттерді шешу үшін тұлғаның жеке қабілеттілігін дамыту (жаңашылдық, шығармашылық); топта жұмыс істей білу, дәлелдеу, шешім қабылдай білу; кәсіби қызметтердің өзгеріске ұшырауына психологиялық және методологиялық тұрғыдан дайын болу; ресми және бейресми жағдайларда адамдармен байланыс орнатуда жеке жаңашыл іс әрекетке дайын болуға дағдылау.

ЖҮЙЕЛІК ҚҰЗЫРЛЫҚТАР

Социологиялық зерттеу әдіснамасы мен әдістерінің логикалық қисынға сәйкестендірілген және өзара байланысқан жүйесі ретіндегі социологиялық білімді қайта жаңғырта білу қабілеті; ішкі жүйедегі барлық құрылымдық өзара байланысты және өзара қатынасты көрсететін кез келген мұрағат құжаттарын ҚР Ұлттық мұрағаттық және археографиялық қорлардың қалыптасу элементі ретінде зерттеу қабілеттіліктерін дамыту; түпнұсқа – мұрағат құжаттарының сақтау технологиясына, олардың сақтау мерзімін анықтау тәртібі және құжаттың пайда болуына байланысты жалпы сипаттағы практикалық міндеттерді шешу үшін алынған білімдерді жүйелеу және пайдалану; ғылыми және практикалық нәтижелерді алу үшін мұрағаттанулық, құжаттанулық және археографиялық бағыттардың жүйелілік байланыстарын жанашылдандыруға дағдылау

ПӘНДІК ҚҰЗЫРЛЫҚТАР

Теориялық білімдерді және зерттеу әдістерін практикада қолдана білу; мұрағаттық ақпараттық технологияларды меңгеру; кәсіби дайындық деңгейін жетілдіруде пәндерге байланысты дереккөздермен жұмыс жасау ерекшеліктерін білу; Қазақстанда, алыс және жақын шетелдерде мұрағат ісінің ұйымдастыру және тарихын білу; мұрағаттарда құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге; мекеме құжаттарына ақпараттық анықтамалық жұмыстар жүргізуге және оларды бақылау, тіркеу, есептеу жұмыстарын жүргізудің автоматтандырылған жобалау әдістемесін игеруге; оқытылатын кәсіби пәндердің мазмұнын, принциптерін және әдістерін, олардың дамуының негізгі бағыттарын түсіну; құжаттану, мұрағаттану және археография саласына байланысты нормативтік-әдістемелік құжаттарды құрастыру әдістемесін меңгеру.

Пререквизиттері Жоқ.

Постреквизиттері: Мұрағаттану, Деректану, Жалпы тарих

ПӘННІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, КӨЛЕМІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ

Апта

Тақырыптың аталуы

Сағат саны

Бағасы

1

Дәріс 1. Кіріспе. Ежелгі дәуір мемлекеттерінің мұрағаттары

2

Практикалық сабақ 1. Ежелгі дәуір мемлекеттерінің мұрағаттары

1

8

СОӨЖ 1.

1

2

Дәріс 2. Ежелгі дәуір мемлекеттерінің мұрағаттары

2

Практикалық сабақ 2. Ежелгі дәуір мемлекеттерінің мұрағаттары

1

8

СОӨЖ 2. Ежелгі Грек және Рим мұрағаттары

1

6

3

Дәріс 3. Ерте ортағасырлар дәуіріндегі мұрағаттар

2

Практикалық сабақ 3. Ерте ортағасырлар дәуіріндегі мұрағаттар

1

8

СОӨЖ 3. Дамыған ортағасырлар кезеңінің мұрағаттары.

1

7

4

Дәріс 4. ХҮІ-ХҮІІІғғ. Еропадағы негізгі саяси мұрағаттар.

2

Практикалық сабақ 4. ХҮІ-ХҮІІІғғ. Епропа мұрағаттары.

1

8

СОӨЖ 4. Шіркеулік және монастырлық мұрағаттар.

1

6

5

Дәріс 5. Еуропа және Америка елдерінде жаңа заман кезеңінде мұрағат ісінің орталықтандырылуы. Франциядағы мұрағат ісі.

2

Практикалық сабақ 5. Бельгия Голландиядағы мұрағат ісі

1

8

СОӨЖ 5. А.Бордье, Г.Ригну, Ш.Ланглуа, А.Штейн еңбектері және олардың мұрағаттанудың дамуына тигізген әсері. Мұрағаттық білім. Париждік хартия мектебі.

1

6

6

Дәріс 6. Еуропа және Америка елдерінде жаңа заман кезеңінде мұрағат ісінің орталықтандырылуы. Англиядағы мұрағат ісі.

2

Практикалық сабақ 6. Италия,Испаниядағы мұрағат ісі.

1

8

СОӨЖ 6. XVI-XVII ғасырлардағы абсолюттік монархия тұсындағы мұрағаттар, Ведомстоволық мұрағаттар.

1

7

7

Дәріс 7. Еуропа және Америка елдерінде жаңа заман кезеңінде мұрағат ісінің орталықтандырылуы. Германиядағы мұрағат ісі.

2

Практикалық сабақ 7. Австро-Венгрия, Пруссия, Бавария, Саксониядағы мұрағат ісі.

1

8

СОӨЖ 7. Мемлекеттік және провинциялық мұрағаттардың қалыптасуы. Құрамы мен жүйесі.

1

6

1 аралық бақылау

100

8

Дәріс 8. Балкан түбегі мемлекеттеріндегі мұрағат ісі.

2

Практикалық сабақ 8. Скандинавия елдерінде мұрағат ісінің дамуы.

1

8

СОӨЖ 8. Греция, Сербия, Болгария и Румыния мұрағаттары.

1

6

9

Дәріс 9. Мұрағат ісінің дамуының ХХ ғасырдың басында жеткен жетістіктері.

2

Практикалық сабақ 9. Соғысаралық кезеңдегі шетел мемлекеттеріндегі мұрағат ісі (1918-1939 жж.)

1

8

СОӨЖ 9. Мұрағаттардың ғылыми зерттеу орталықтары және мекемелері ретінде атқаратын қызметтері.

1

6

10

Дәріс 10. Соғысаралық кезеңдегі шетел мемлекеттеріндегі мұрағат ісі (1918-1939 жж.)

2

Практикалық сабақ Соғысаралық кезеңдегі шетел мемлекеттеріндегі мұрағат ісі (1918-1939 жж.)

1

8

СОӨЖ 10. Америка елдеріндегі мұрағат ісінің қалыптасуы және дамуы

1

5

11

Дәріс 11. Польша мұрағаттары.

2

Практикалық сабақ 11. Солтүстік Америка елдеріндегі мұрағат ісі

1

8

СОӨЖ 11. Қазіргі замандағы Австрия, Германия мұрағаттары

1

6

12

Дәріс 12. Франциядағы мемлекеттік мұрағаттар жүйесі.

2

Практикалық сабақ 12. Қазіргі замандағы Батыс Еуропа елдеріндегімұрағат ісі.

1

8

СОӨЖ 12. Финляндия, Швеция, Дания, Норвегиядағы қазіргі замандағы мұрағаттар

1

5

13

Дәріс 13. Мұрағаттардың халықаралық кеңесі

2

Практикалық сабақ 13. Скандинавия елдеріндегі қазіргі замандағы мұрағаттар

1

8

СОӨЖ 13.Батыс Еуропа елдеріндегі қазіргі заманғы мұрағат ісі.

1

5

14

Дәріс 14. Соғыстан кейінгі кезеңдегі Еуропа елдері мемлекеттерінорын алған мұрағат ісіндегі өзгерістер және қазіргі жағдайы.

1

Практикалық сабақ 14. Қазіргі заманғы Ұлыбритания мемлекетіндегі мұрағат ісі.

2

8

СОӨЖ 14. АҚШ-тағы мұрағат ісі. .

1

5

15

Дәріс 15. Мұрағат ісі және құжаттау саласындағы халықаралық ынтымақтастық.

2

Практикалық сабақ 15. Постотолитарлық кезеңдегі Орталық және Шығыс Еуропа елдеріндегі мұрағаттар.

1

8

СОӨЖ 15.Қазіргі замандағы шетел мұрағаттарындағы ақпараттық технологиялар.

1

5

2 аралық бақылау

100

Барлығы

60

Емтихан

40

ҚОРЫТЫНДЫ

100

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

негізгі

Архивы и управление документацией за рубежом. Основные проблемы.М., ВНИИДАД. 1989.

Архивное законодательство в капиталистических странах. Сб. официальных документов. М.,1990.

Банасокевич В.Д., Сокова А.Н. Управление документацией из зарубежного опыта // Отечественные архивы,1992,2.-с.100-107.

Бржостовская Н. Архивы и архивное дело в зарубежных странах. М,1974.

Маяковский И.Л. Архивное дело в рабовладельческих государствах древности и в эпоху феодализма. М, 1960.

Сексенбаева Г.А. Архивное дело в зарубежных странах (80-90-е годы 20 в). А, 2000.

қосымша

Административный аппарат и управление документацией в США в 1970-1980 гг.М.,ВНИИДАД,1989.

Астапович А.О. Международная федерация по информации и документации // Отечественные архивы,1995.-4.стр.101.

Быкова Л.А., Леонтьева О.Г. Организация доступа к архивным документам в США // отечественные архивы, 1998.-6.стр.102.

Витт Раймер. Некоторые особенности архивного дела в ФРГ //Отечественные архивы ,1995-4. Стр. 91.Страницы: 1 | 2 | Весь текст