200+148 база(7)

«Адам. Өркениет. Қоғам» суб. авторы:Сорокин

«Айналадағы мен» теориясының авторы:Ч. Кулли

«Ақша философиясы» еңбегінің авторы: Г.Зиммель

«Әлеуметтану» терминін алғаш қолданған :О.Конт

«Әлеуметтану» ұғымы нені білдіреді:Біртұтас социумның өмір сүруі мен даму заңдылықтарын анықтауға бағытталған индивидттің тәртіп үлгілерден жалпы нормалар мен құндылықтарды меңгеру

«Әлеуметтік дарвинизм» деп аталатын әлеуметтанудағы бағытты негіздеген :Спенсер

«Әлеуметтік шиеленіс» терминін алғаш рет ғылымға енгізген:Заммель(Зилиеф)

«Демографиялық жаз» мына елге тән:Қытай , Үндістан

«Демографиялық қыстың» басты себебі:экономикалық жағайының төмендеуі

«Дистантты неке»:теңізшілер мен әртістер некесі

«Еуропаның құлдырауы» еңбегінің авторы:Шпенглер

«Индивид» ұғымы латын тiлiнен аударғанда мынадай мағынаны бiлдiредi : Бөлінбес, соңғы

«Индивид» ұғымы латын тілінен аударғанда мынандай мағына береді:Бүтіннің бөлінбес бөлшегі

«Индивидуалдылық» ұғымы нені білдіреді:Әр адамның өзіне ғана тән жеке дара, басқалардан ажырататын қасиеттердің жиынтығы

«Кагорта» ұғымы нені білдіреді:Бір немесе бірнеше жыл шеңберінде дүниеге келген барлық адамдар

«Капитал» еңбегінің авторы:К.Маркс

«Қоғам – адамдардың бір біріне ықпал, әсер етуінен туындаған әлеуметтік байланыстардың жиынтығы» деген кім:Вебер

«Қоғамдық келісім» теориясы авторы: Гоббс

«ҚР-дағы әлеуметтік стратификация» еңбегінің авторы:М.С.Аженов, Д.Э.Бейсенбаев

«Маргинал» термині латыншадан аударғанда нені білдіреді:«шет қалушы» (екі мәдениет орт)

«Өзін-өзі өлтіру: социологиялық этюд» еңбегінің авторы:Э.Дюркгейм

«Постиндустриалды қоғам» теориясыеың авторы:Д.Белл

«Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегінің авторы:Вебер

«Страта» ұғымы мынаны білдіреді:Қабат, жіктер

«Тұлға» ұғымы мынаны білдіреді:Жеке адамның даму нәтижесін, адамдық сапаның жүзесі

«Харизма» ұғымы мынаны білдіреді:Кейбір лидердің өзінің ізбасарларына оның өте қабілеттілігіне сендіретін табиғат

«Этногенез және жер биосферасы» атты еңбек авторы:Л.Н.Гумилев

1-ші әлеуметтік қабаттан 2-ші әлеуметтік қабатқа өтуді білдіретін мобильділік түрі:Тік

Адамдардың ортақ қасиеттері мен қабілеттерін сипаттау үшін мына ұғым қолданылады:Адам

Азшылықтың билігін білдіретін термин:Олигархия

Аймақтардың арасындағы ресурстар үлестіруінің тең емес факторынан теңсіздіктің қалыптасуы қай стратификациялық жүйеге ие?

Алғашқы кездегі әлеуметтанудың аты:Әлеуметтік физика

Алғашқы қоғамдағы топтар: Жергілікті туыстық топтар

Анкетаның сапасын тексеру мақсатында жүргізілетін зерттеу: Пилотажды

Анкеттеу дегеніміз:Сауалнама жүргізу (анкета көмегімен сұрау жүргізу)

Аномия дегенiмiз- Мәдениеттің бірлігінің бұзылуынан адамдардың өмірлік тәжірибесі идеалдық қоғадық нормаларға сай келмеуінен нақты әлеуметтік нормалардың болмауы

Аралас статусты анықта:Жер аударылып келуші (эмигрант)

Аталған статустардың қайсысы туа біткен статусқа жатады:Нәсіл

Аталған теориялардың қайсысы әлеуметтiк стратификацияның негiзiн 3 компонент (мүлiктiк теңсiздiк, бедел, саяси билiк) құрайды деп санады?:

Аталғандардың қайсысы әлеуметтік агент болып саналмайды:Босқын

Аталғандардың қайсысы қол жеткізген статусқа жатады:Ана болу статусы

Ауытқыған мінез құлық шектен асып тұлғаның , әлеуметтік институттардың және қоғамның қауіп төндіретіндер:қылмыскерлер

Ашық қоғамға жатпайды:касталық топ

Ашық қоғамды сипаттайтын тәртіп:Мобильдіктің жүзеге асуы

Әйел мен ер арасындағы қатынастарды заңды түрде реттеп, санкциялар отыратын әлеуметтік институт:Отбасы

Әл – Фарабидің туған қаласының қазіргі атауы :Отырар

Әлеу.к шиеленістің шегіне жетуі :кульминация

Әлеуметтiк жүйе дегенiмiз-Әртүрлі қоғамдық сфералар жүйесі

Әлеуметтiк интеракция (өзара әрекет) теориясының авторы: Дж.Г. Мид

Әлеуметтiк қауымдастықты былай анықтауға болады:

Әлеуметтiк мобильдiлiк теориясын қалыптастыруда қай теория әдiстемелiк негiз болды:

Әлеуметтiк норма дегенiмiз: Қоғамды рұқсат етілетін өлшем

Әлеуметтiк өзара әрекет пен қатынастың алғашқы агентi : Тұлға

Әлеуметтiк статика және әлеуметтiк динамика туралы iлiмдi қалыптастырған : О.Конт

Әлеуметтiк шиеленістің функциясы: Топ ішінде ынтымақтастықты нығайтады

Әлеуметтану бұл:Бұл жалпы қоғамның еркше жұмыс істеуі, даму заңдылықтары туралы ғылым

Әлеуметтану зерттейтін қарым-қатынастар:Топтар арасындағы қарым-қатынас

Әлеуметтану пәні:Әлеуметтік қатынастар

Әлеуметтану процессі қай жастан басталады:Ерте бала кезден

Әлеуметтану-бұл: Қоғамның құрылымы, ондағы адамдардың мінез құлқы туралы ғылым\\

Әлеуметтануға «әлеуметтік статус» ұғымын енгізген:Линтон

Әлеуметтануда әлеуметендірудің қандай екі түрі бөлініп қарастырылады? Алғашқы және екінші реттік

Әлеуметтануда биологиялық (органикалық) бағыттың негiзiн қалаушы: Спенсер

Әлеуметтануда құрылымдық функционализм бағытының өкілдері:

Әлеуметтануда оның қандай екі түрі бөлініп қарастырылады:екінші реттік

Әлеуметтануда позитивизмнің негізін қалаушы:О.Конт

Әлеуметтануда психологиялық мектебінің қай ғалымның идеялары негізінде құрылған?

Әлеуметтанудағы алғашқы бағыттар:Позитивизм

Әлеуметтанудағы алғашқы теориялық-әдіснамалық бағыты:

Әлеуметтанудағы позитивизмнің негізін қалаушы: Конт

Әлеуметтанудың алғашқы арнайы еңбектері:О.Конт: «Позитивтік социология»

Әлеуметтанудың алқашқы әдiстерiнiң бiрi болған: Тарихи салыстырмалы әдіс

Әлеуметтанудың ең кең тараған әдісiн атаңыз: Сұрау

Әлеуметтанудың зерттеу объектісі:Қоғам

Әлеуметтанудың пәнi: Әлеуметтік қатынастар

Әлеуметтік дарвинизм бағытында әлеуметтік шиеленісті қарастырған ғалым: Спенсер

Әлеуметтік динамика :Қоғам дамуының позитивтік теориясы

Әлеуметтік жүйе дегеніміз:Әр түрлі қоғамдық сфералар жүйесі

Әлеуметтік жүйенің шеңберінде адамдардың тәртібі былай анықталады:Статус және әлеуметтік рольдер

Әлеуметтік зерттеудің дербес бағыты болып эмпирикалық әлеуметтанудың п.б-н елі:Америка

Әлеуметтік институт дегеніміз:қоғамдағы адамның қажеттілігін қанағаттандыратын мекеме

Әлеуметтік интеракция (өзара әрекет) теориясының авторы:Дж. Мид

Әлеуметтік мобильділік дегеніміз:Бірінші әлеуметтік жағдайдан екінші әлеуметтік жағдайға орын ауыстыру

Әлеуметтік норма дегеніміз:Қоғамдағы дұрысталған жүріс тұрыс ережелері

Әлеуметтік өзара әрекет пен қатынастың алғашқы агенті:Тұлға

Әлеуметтік статика және әлеуметтік динамика туралы ілімді қалыптастырған:О.Конт

Әлеуметтік статус дегеніміз:Индивидтің нақты орны, позициясы

Әлеуметтік стратификация:Әлеуметтік теңсіздік нормаларын анықтау

Әлеуметтік шиеленіс теориясының негізін қалаушысы: Дарендорф

Әлеуметтік шиеленістің барынша күшейіп, сатылай түсу кезеңі қалай аталады?:Эскалация

Әлеуметтік шиеленістің функциясы:Топ ішіндегі ынтымақты нығайтады

Бiр формацияны басқа формациядан ажырататын ерекшелiк (К. Маркс бойынша): Өндіріс тәсілі

Базалық қажеттіліктер мына процессте қалыптасады:Алғашқы әлеуметтану (18-20 жас)

БАҚ жүйесінде бірінші болып не пайда болды:Газет

БАҚ жүйесінде екінші болып не пайда болды:Радио

Барлық әлеуметтік институттардың басты қызметі болып табылады:Қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру

Басқа топтардың мүшелерінен өзгешеленетін, мүшелері жалпы мәдени бірегейліктің арнайы өзіндік санасына ие қауымдастық

Басқаның өмір салтына, тәртібіне, дәстүріне, сенімдіріне, идеяларына сенімдерінен шыдамдылық бұл:Толеранттылық

Батыс әлеуметацияларының айтуы бойынша, қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз ететін таптар:Орта

Белгілі бір статусқа сәйкес келетін рольдердің жиынтығы :Рольдік жүйе

Билік жөнінен қазіргі заманда кең тараған отбасының типі:Эгалитарлық

Бұл жыл ЮНЕСКО да Абай жылы:1995

Бұл қоғамды басқаша «ақпаратты қоғам» дейді :постиндустриалды

Білімнің функциялары:Өсіп келе жатқан ұрпаққа қоғамдағы ережелерді, құндылықтарды, идеалдарды қалыптастыру

Бір адамдағы барлық статустың жиынтығы :статустар жиынтығы

Бір ер адамның бір әйелмен некесі:Моногамды неке жұп

Бір формацияны басқа формациядан ажырататын ерекшелік (К. Маркс):өндіріс тәсіліне байланысты

Бірнеше әйелге үйлену:полигамия

Бюрократия, идеалды тип тұжырымдамасының авторы: М.Вебер

Г. Спенсер әлеуметтік институттардың қандай түрлерін белгіледі?

Ганнерстің пікірінше, жергілікті мәдени формаларды сақтай отырып, орталықтың кейбір қажет деп тапқан құндылықтарды таңдап алып төл мәдениетті дамыту ол:жетілу сценариі

Ганнерстің пікірінше, периферияның орталықтағы мәдени образдарды біртіндеп сіңіріп, уақыт өте келе жергілікті мәдени формалардың жойылуы:Уақыт өте біртіндеп сіңіру

Гомогенді отбасы:отбасы мүшелерінің бір қабаттан, бір саладан, бір мамандықтан болуы

Ғылым ретінде әлеуметтанудың пайда болуы

Д.Белл бойынша қоғамның даму сатылары:Индустриалдыққа дейін, индустриалдық, постиндустриалдық

Дiн әлеуметтануының зерттеу объектісі: Әлеуметтік жүйедегі жалпы дінді оның ішкі құрылымдарын ондағы болып жатқан процесстер

Дiн элементтері: Діни салт, діни сана

Дәстүрлі қоғам сипатына не жатпайды : Мобильділік

Дәстүрлі қоғамда статус қалай анықталады: Мұрагерлік арқылы

Дәстүрлі қоғамдарда жетекші даму күші:

Девиантты мiнез құлық дегенiмiз- Ауытқыған мінез-құлық

Девиантты мінез құлық:Мінез құлықтың нормадан ауытқуы

Делинквенттi мiнез- құлық дегенiмiз-Қылмыстық мінез-құлық

Деменквентті мізез құлық:Заңды бұзушылық, қылмыстық мінез құлық

Дж. Г. Мидтің пікірінше баланың қоршаған орта әрекеттерінің имитациясы қандай тәсілі болып табылады?

Дін әлеуметтануының зерттеу объектісі:әлеуметтік жүйедегі жалпы дін, ішкі құрылымы, проц.

Дін элементтері:Діни сана, діни саят

Діни тәртіппен және діни ритуалдармен бекітілген этникалық айырмашылықтардың негізінде ұйымдастырылған стратификациялық жүйенің түрі:

Дэвис және Мурдың стратификация теориясы қандай теориялық әлеуметтанулық бағытымен тікелей байланысты

Ескі нормалар мен құндылықтардың орнына жаңа нормалар мен құндылықтарды қабылдау процесі: Қайта әлеуметтену

Жасанды жолмен жасалған бақылаудың түрі:Эксперимент

Жоғары интеллектуалдық, ерекшк дарындылық пен қабілеттілік , жоғары ынта келесі қажеттер ретінде бағаланады:мәдени мақұлданатын ауытқулар

Жоғары интеллектуалдылық, ерекше қабілеттер мен дарындылық, жоғары ынталылық келесідей қасиеттер ретінде бағаланады: Мәдени мақұлданатын ауытқулар

Жұмыссыздың статусы мыналарға байланысты

Индивид ұғымы латын тілінен аударғанда мынандай мағынаны білдіреді: Бөлінбес, соңғы

Индустриалды қоғамға дейін салтанат құрған әлеуметтік институт:Жанұя

Индустриалды қоғамда салтанат құрған әлеуметтік институт: Экономика

Индустриалды қоғамда халықтың көп бөлігі қай салада қызмет етеді:Өндіріс

Индустриалды қоғамдарда басты әлеуметтік институттар:

Индустриалды қоғамның кезінде салтанат құрған әлеуметтік институт:корпорация, фирма (экономика)

Индустриалды қоғамның негізгі белгісі:Өндірістік саланың дамуы, дайын өнім, экспорттың өсуі

Индустриалдыққа дейінгі қоғамда салтанат құрған әлеуметтік институт: Жанұя

Институт беделінің құлауын, құлдырауын білдіретін процес :

Институционалды дағдарыстың басты себебі:

Институционализация – бұл Әлеуметтік нормалардың бекітілу процесі

Институционализация:әлеуметтік қажеттерді қанағаттандыру бағытында әлеуметтік нормаларды , статустар мен рөльдерді анықтап бекіту процесі

К. Маркс қоғамды … тұрғыда зерттеді:формациялық

К. Маркс қоғамның неше түрін бөлген: 5

К. Маркс пiкiрi бойынша, қоғам базисi: Экономика

Кәсiподақтар мен партиялар мынадай топтарға жатқызылады: Формальді топтарға

Квази топтардың белгілеріне жатпайды:

Келтірілген бағыттардың қайсысы әлеуметтік шиеленісті әлеуметтік науқас ретінде қарастырған?

Кинотеатрдағы көрермендер мен аэропорттағы жолаушылар әлеуметтік жиынтығының қай түріне жатады?

Конт бойынша қоғамды құрушы билік:Жанұя

Контрмәдениет дегеніміз:Қоғамдағы үстемік ететін нормаларға , т.б қайшылықтарға келетін

Көлденең мобильдіктің мысалы:Қызметкердің жұмыс орнын (мекемесін) ауыстыруы

Қазақстанды XXI ғасырдың алғашқы ширегінде сипаттайтын негізгі ұғымдар:Құқықтық мемлекет, құқықтық қоғам

Қазір бүкіл әлемде … процесі қарқынды жүріп жатыр:Жаһандану

Қазіргі батыстың қоғамдағы орта тап мүшелері:60%

Қай елде касталық жүйе болған:Үндістан

Қалалардың, кала тұрғындарының өсуінің әлеуметтік процесі, олардың қоғам дамуындағы ролінің артуы:Урбанизация

Қандай әлеуметтік институт адамға барлық тарихи байлықты меңгеруге көмектеседі:Жанұя, ғылым, білім, мәдениет.

Қандай мәртебеге адам туғаннан ешқандай күш жұмсамай ие болды:Жазылған

Қауіпсіздік және тәртіп қажеттілігі қай әлеуметтік институтқа тән:Саяси

Қоғам дегенiмiз — Қоғам өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында адамдардың тарихи формалар мен біріккен өзара байланыстары мен өзара әрекеттері туындайтын адамдар жиынтығы

Қоғам және қоғамдық қатынастар туралы ғылым:

Қоғамда әлеуметтік бақылау келесі міндеттерді атқарады:

Қоғамда рұқсат етілетін өлшем

Қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласын реттейтін нормалар мен мекемередің жиынтығы:Әлеуметтік институт

Қоғамның әлеуметтiк өмiрi бұл: Адамдар қауымдастығы арасындағы қатынастар

Қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттейтін 2 ірі теория:Әлеуметтік стратификация және мобильділік

Қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттейтін екі ірі теория : Әлеуметтік стратификация, мобильділік

Қоғамның әлеуметтік өмірі:Адамдар қоғамдастығы арасындағы қатынастар

Қоғамның ең iрi әлеуметтiк ұйымы болып саналады: Мемлекет

Қоғамның ең ежелгі типі:

Қоғамның ең негiзгi институты : Отбасы

Қоғамның ең ірі әлеуметтік ұйымы:Мемлекет

Қоғамның келісім шарт теориясының авторы: Гоббс

Қоғамның негізгі даму жолдары:Эволюциялық

Қоғамның революциялық жолмен дамуын жақтаған ғалым:К .Маркс

Қоғамның тұрақты дамуынның негізі :Орта тап

ҚР үшін 1 орындағы ұзақ мерзімдік приоритет:Ұлттық қауіпсіздік

ҚР-да ең алғаш ұлттық санақ болған жыл:1999

ҚРда көп балалы деп мынадай жанұяны атаймыз:3 бала және одан көп

Құндылықтар дегеніміз- Барлық адамдар жетуге тырысатын жалпымен қабылданған сенімдер

Құндылықтар мен нормаларды өзіне енгізетін ұғым: Мәдениет

Қызметте көтерілу мобильдіктің мына түріне жатады:Тік (вертикалды модель)

Қытай демографиялық саясатының басты принципі:әр отбасына бір бала

Л. Козердiң шиеленiс теориясы бойынша қоғамдық өмiрдiң негiзi болып табылады:

Макроәлеуметтанудың пәнi: Ірі масштабтағы әлеуметтік жүйелер\\Қоғамды тұтастық ретінде қарастыру

Макроәлеуметттану пәні:Ірі масштабты әлеуметтік жүйелер

Маргиналдарға жататын топтар:Имигранттар, ана тілін білмейтіндер

Маркс пікірі бойынша, қоғам базисі:экономика

Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрылымның өзегі:Таптар

Мәдениет әлеуметтің зерттеу объектісі:Қоғам мен адамның ара қатынасы

Мәдениеттiң әлеуметтендiру қызметiнiң мәнi : Тұлғаны қалыптастыру

Мәдениеттiң формаларын көрсетiңiз: Халықтық элитарлық, көпшілік, субмәдениет, контрмәдениет

Мәдениеттің әлеуметтендіру қызметінің мәні:тұлғаны қалыптастыру

Мәдени-символдық стратификациялық жүйедегі дифференциацияның негізі

Мына анықтаманың авторы : “Жанұя – бұл адамдардың бастапқы бірігу формасы, ал одан кең ұйымдар пайда болады” : КонтСтраницы: 1 | 2 | Весь текст